نشست علمی و تخصص "جایگاه صنعت ورزش در برنامه اشتغال فراگیر" با حضور دکتر امیررضا خادم؛ مدیر برنامه اشتغال فراگیر در حوزه ورزش، دکتر محمدرضا برومند؛ دبیر کمیته اشتغال وزارت ورزشن، دکتر بیجندی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان و جمعی از اساتید و صاحبنظران و کارآفرینان و تولیدکنندگان ورزشی در محل سازمان برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶