چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان جهاد دانشگاهی با موضوع طرح ملی توسعه گیاهان دارویی با حضور دکتر یوسفی آذر، مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان ستفا برگزار گردید.
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۳۱